دسته‌هامجله سلامتی

به من بگو چه می خوری تا بگویم کیستی؟

عرضه محصولات دستکاری شده ژنتیکی که در زبان فارسی برایشان از معادل تراریخته استفاده می شود موضوعی مناقشه برانگیز است…

دسته‌هامجله سلامتی

چرا ارگانیک؟

اقتصاد و کشاورزی ارگانیک: ﻛﺸﺖ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهﺣﻠﻲ ﺗﺼﻮرى ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن ﺳﻮم…

دسته‌هامجله سلامتی

نه به تراریخته

مفهوم تراریخته: حضور مواد غذایی تراریخته در بازار مصرف از دهه 90 میلادی آغاز شده است و تاکنون مهندسی ژنتیک…